projekt nr 10

10. W Psarskiem - sport i zabawa to fajna sprawa


Opis projektu

Cele projektu:
- podniesienie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców wsi Psarskie,
- Zagospodarowanie części lasku przy ulicy Leśnej w Psarskiem - nr działki 79/117 na cele sportowo - rekreacyjne, tj. plac zabaw dla dzieci, ścieżka zdrowia, siłownia napowietrzna.

Uzasadnienie i wpływ na życie mieszkańców:
- obszar części lasku przy ulicy Leśnej stanowi doskonałe miejsce dla wypoczynku, odpoczynku i wyciszenia po trudach dnia codziennego,
- Znajduje się ona w bezpiecznej odległości od dróg o natężonym ruchu samochodowym,
- jest to jedyny, publiczny teren zielony we wsi Psarskie.
- pojawia się coraz więcej osób czynnie uprawiających sport, m.in.: jogging, nordic walking.
- wieś Psarskie jest jedną z najszybciej rozwijających się wsi w gminie Śrem. Tym samym przybywa młodych rodzin z małymi dziećmi, jak również osób starszych.
- zagospodarowanie tego terenu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i podniesie estetykę okolicy.
- walorem tego miejsca jest naturalne ukształtowanie terenu pozwalające na utworzenie ciekawej, atrakcyjnej, spacerowej ścieżki zdrowia.
- uporządkowanie i właściwe wykorzystanie terenu może zapobiec dalszej degradacji lasu.
- projekt został opracowany w porozumieniu z mieszkańcami wsi Psarskie i członkami Rady Sołeckiej.
- założenia projektu są zgodne z zadaniami własnymi gminy, do których należy bezpieczeństwo publiczne, sport i turystyka, zieleń,i zadrzewienie, ochrona środowiska i przyrody.

Opis lokalizacji

Propozycja projektu dotyczy zagospodarowania ok 20-25% działki o numerze ewidencyjnym 79/117 dotyczy to całej części pagórkowatej działki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Sprzęt dla ścieżki zdrowia15 252 zł
2Zabudowa placu zabaw39 483 zł
3Przygotowanie terenu pod plac zabaw + oczyszczenie terenu20 000 zł
4Wytyczenie ścieżek60 000 zł
5Zabudowa ławek (5 szt) + kosze na śmieci (5 szt) 6 000 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki