projekt nr 2

2. Podwórko zabawy i nauki


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Teren przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Przedsięwzięcie polegać będzie na wyłożeniu powierzchni przy szkole kostką betonową w dwóch kolorach. Miejsce przystosowane będzie do zabaw rekreacyjnych, gier i praktycznej nauki oraz doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.
Bawiące się dzieci można obserwować z przyległych ławek i terenu zielonego znajdującego się na przyległym terenie szkolnym. Zakłada się, że oddana infrastruktura poprawi bezpieczeństwo użytkowników ze szkoły i , przyczyni się też do polepszenia kondycji sportowej dzieci i mieszkańców osiedla oraz uatrakcyjni ofertę szkoły.

Opis projektu

Cel projektu – stworzenie bezpiecznej i użytecznej bazy rekreacyjno - edukacyjno wypoczynkowej dla dzieci szkolnych (prawie 500 uczniów z rejonu i spoza rejonu, w tym 56 dzieci z terenów wiejskich) oraz dla społeczności osiedla. Teren przy szkole jest dostępny przed południem dla dzieci szkolnych, a do zmroku – otwarty dla środowiska lokalnego. Obecnie teren przy szkole pokryty jest zniszczoną warstwą asfaltu. Zakres koniecznych prac to budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na terenie przy szkole – powierzchnia ok. 1980 m kw. Kostkę chcemy ułożyć z użyciem dwóch kolorów tak, by powstały wzory kwadratów, kół i innych figur geometrycznych przydatnych w grach i zabawach dziecięcych oraz by powstała mini ścieżka rowerowa, która umożliwi dzieciom z klas IV (co roku ok. 100 uczniów) naukę praktyczną przed egzaminem na kartę rowerową, a wszystkim pozostałym uczniom i dzieciom z osiedla – doskonalenie umiejętności techniki jazdy rowerem. Na równej płycie boiska dzieci mogą spędzać bezpiecznie przerwy i odbywać niektóre lekcje wychowania fizycznego, zajęcia rekreacyjne – z chustą klanza, badmintonem, skakankami, itp.
a popołudniami wraz z rodzicami i rodzeństwem użytecznie spędzać czas.
Projekt obejmuje również utworzenie i rewitalizację terenu zielonego przy szkole i doposażenie miejsca przy boisku w ławki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zerwanie oraz usunięcie istniejącej nawierzchni, wbudowanie opornika betonowego, wykonanie podbudowy z betonowej, ułożenie kostki betonowej na obszarze ok. 1980 m kw.271 000 zł
2Utworzenie i rewitalizacja terenów zielonych przy szkole na obszarze ok. 1000 m kw.27 680 zł
3Ławki1 320 zł
Łącznie: 300 000 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki