projekt nr 12

12. Ratujemy, szkolimy, integrujemy – doposażenie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy


Lokalizacja / miejsce realizacji projektu

Dokładny adres wskazano powyżej

Opis projektu do publikacji na etapie promocji

Projekt polega na doposażeniu jednostek OSP z Dalewa, Niesłabina, Orkowa, Pyszącej, Wyrzeki. Dzięki temu mogą polepszać jakość wykonywanych zadań w służbie mieszkańcom gminy. Zakupiony sprzęt ratowniczy pozwoli na szybsze ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych w katastrofach, wypadkach, pożarach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, podtopień oraz uwalnianie zwierząt z potrzasku.
Ważna dla strażaków jest też edukacja, dlatego zaplanowano zakup fantomów dziecka i dorosłego wraz z urządzeniem AED- które nadal jest urządzeniem niepoznanym, a jednocześnie często widzianym w miejscach publicznych

Opis projektu

Zadanie polega na doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dalewa, Niesłabina, Orkowa, Pyszącej i Wyrzeki w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zakup fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Każda jednostka OSP wymaga ciągłego unowocześniania i uzupełniania brakującego wyposażenia do pełnienia swoich funkcji. Dodatkowo na przestrzeni lat rola strażaków- ochotników wyszła poza tradycyjne gaszenie pożarów i otworzyła się na znacznie częstsze obecnie sytuacje zagrażające ludziom: wypadki, skutki klęsk żywiołowych, brak podstawowej wiedzy z zakresu ratowania życia. Każdy sprzęt zakupiony dla OSP jest w ciągłej gotowości i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu wszyscy członkowie OSP potrafią z niego odpowiednio skorzystać.      
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców.
Zakres projektu jest ściśle związany z zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej:
- RATUJEMY- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych odgrywają istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa  mieszkańcom gminy Śrem poprzez działania ratowniczo- gaśnicze: wypadki drogowe, likwidacja skutków klęsk żywiołowych, wypompowywanie wody po awariach wodociągowych, pomoc w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych, jak również- jako jedyne służby- w usuwaniu gniazd owadów niebezpiecznych czy uwalnianiu zwierząt dzikich i udomowionych z potrzasku.
Doposażenie jednostek OSP  w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia, podniesie nie tylko poziom świadczonych usług lecz również zwiększy bezpieczeństwo samych strażaków. Jest to tym ważniejsze, iż Strażacy-ratownicy z OSP narażając siebie działają społecznie, niosąc ofiarnie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Projekt obejmuje zakup dla każdej jednostki kompletnych aparatów oddechowych wraz z butlami zapasowymi, które w ratownictwie służą jako źródło ochrony dróg oddechowych, wykorzystywane przy ograniczonym dostępie powietrza atmosferycznego np. pożar, skażenie chemiczne, studnie kanalizacyjne. Dodatkowo każda jednostka zostanie wyposażona w pilarkę ratowniczą do rozcinania trwałych materiałów oraz pompę i motopompę szlamową której zadaniem jest wypompowanie zanieczyszczeń powstałych między innymi na skutek powodzi, podtopień, zalania budynków mieszkalnych, publicznych czy gospodarczych.
- SZKOLIMY- Ważnym elementem pracy strażaków z OSP  jest także prowadzenie działalności popularyzatorskiej, promującej bezpieczeństwo. Liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą pokazują, jak ważne jest wychowanie w kwestii bezpieczeństwa i jak ten obszar  jest jeszcze zaniedbany. O potrzebie edukacji w tym zakresie nikogo nie trzeba przekonywać. Umiejętność zachowania się w sytuacji wypadku, pożaru; udzielanie pierwszej pomocy osobie potrzebującej nie są najmocniejszą stroną naszego społeczeństwa. Strażacy z OSP aktywnie uczestniczą i organizują lekcje pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z przedszkoli, uczniów  szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych, prezentują sprzęt i wyposażenie wozu na pokazach odbywających się przy okazji imprez lokalnych. Do tego celu zaplanowano w projekcie zakup zestawów szkoleniowych w postaci fantomów dziecka oraz osoby dorosłej wraz z urządzeniem AED- które to nadal jest urządzeniem niepoznanym przez społeczeństwo, a jednocześnie stanowiącym często wyposażenie budynku użyteczności publicznej.
-INTEGRUJEMY- Strażacy z gminnych jednostek OSP od wielu lat organizują i biorą czynny udział w imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym oraz w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych organizowanych przez gminę Śrem. Dodatkowo tradycyjnie już druhowie stanowią nieodłączny element uroczystości kościelnych jako honorowa służba liturgiczna. Tradycja Ochotniczych Straży Pożarnych to również motor napędowy do rozbudzania zainteresowań w młodych mieszkańcach, którzy chętnie wstępują w szeregi straży, tworzą zintegrowaną sieć, rywalizują w zawodach podnoszących sprawność i umiejętności oraz wspólnie dorastają do niesienia pomocy. Siła przyciągania OSP jest tak wielka, że nigdy nie zabrakło chętnych do przejęcia munduru po starszych druhach nie mogących już pełnić swoich obowiązków. Tą siłą straży jest połącznie zintegrowania, możliwości niesienia pomocy oraz wypełniania tradycji.    
Wpływ na życie mieszkańców: atutem projektu jest to, że skierowany jest on do wszystkich mieszkańców oraz jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w naszej gminie. Dzięki jednoczesnemu doposażeniu 5 jednostek OSP, do każdego miejsca na mapie gminy będzie mogła dojechać dobrze wyposażona jednostka, położona najbliżej miejsca zdarzenia. A czas w przypadku działań ratowniczych ma największe znaczenie!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aparat powietrzny FENZY AERIS II(komplet ), (butla kompozytowa 6,8l) 5215,20 zł x 5 26 076 zł
2Butla kompozytowa 6,8 l/300 bar (FENZY) 1758,90 zł x 5 szt.8 794,50 zł
3Motopompa szlamowa WT 30X Honda 6986,40 zł x 5 szt.34 932 zł
4Pilarka ratownicza STIHL MS 461R 5350 zł x 5 szt.26 750 zł
5Pompa szlamowa Tegernsee [nasada 52] 7749 zł x 5 szt.38 745 zł
6Fantom Prestan Child ze wskaźnikiem PP-CM-100M-MS 950 zł x 1 szt.950 zł
7Fantom Brayden LED zestaw szkoleniowy BLS/AED (Fantom manekin Brayden LED AED Treningowe XFT-120C+)Apteczka Pierwszej Pomocy 2760 zł x 1 szt.2 760 zł
Łącznie: 139 007,50 zł

Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE